Gå til hovedinnhold

KomUT (Kommunal utbredelse)

KomUT (Kommunal utbredelse) er et kompetansenettverk som skal støtte opp under kommunenes behov og videreutvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten.

Bakgrunn

NHN fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å etablere og drifte KomUT nettverket i 2012 som en oppfølger til Helsedirektoratets prosjekt "Meldingsløftet i kommunen" (MiK).

I forslaget til statsbudsjettet for 2018 (Prop. 1 S) tydeliggjøres det at den kompetansen og det nettverket som er etablert i prosjektet KomUT (Kommunal Utbredelse) knyttet til meldingsutbredelse skal videreføres og støtte opp under behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og IKT-tiltak i kommunesektoren. Norsk Helsenett SF (NHN) har fått i oppdrag å forvalte kompetansenettverket (KomUT).

Kompetanse

KomUT er et kommunalt kompetansenettverk bestående av koordinatorer fra alle deler av landet. Kompetansen i nettverket er vidtfavnende og ivaretar både helse-, ledelses- og ikt-faglige interesser. De fleste i nettverket har lang fartstid med denne type utviklings– og implementeringsarbeid. KomUT er opptatt av å se helhetlig på helsesektorens behov for samhandling og digitalisering , men har et særskilt ansvar for å ivareta kommunenes interesser både nasjonalt og regionalt.

KomUT brukes i utstrakt grad til rådgivning og deltakelse i nasjonale aktiviteter innenfor e-helse.

Se KomUTs mandat for mer informasjon.