Gå til hovedinnhold

Fødselsmelding

Fødselsmeldingssystemet er en elektronisk tjeneste som sørger for at meldinger om fødsler ved alle landets sykehus blir formidlet til Folkeregisteret, og at tildelte fødselsnummer blir sendt i retur til sykehusene. Her finner du informasjon om løsningen.

Om løsningen

Helse Sør-Øst og Helse Nord bruker webløsningen https://fodselsmelding.nhn.no/ der jordmødrene registrerer melding om fødsel og får oversikt over fødsler og tildelte personnummer. I Helse Vest og Helse Midt-Norge benyttes fagsystemet Natus som er integrert med Fødselsmelding.

Fødsler som formidles i løsningen blir i de fleste tilfeller behandlet automatisk hos Folkeregisteret og de nyfødte får tildelt fødselsnummer i løpet av 12 timer.

Tjenesten er i aktiv bruk ved alle sykehus/fødeavdelinger i Norge. Det er jordmødrene som er primærbrukere og har rettighet til å sende fødselsmeldinger. Personer med funksjon som helsesekretærer kan få lese-rettigheter til webløsningen.

Fødselsmeldingsløsningen har også funksjon for automatisk tilbakehenting av tildelte fødselsnummer for oppdatering inn i EPJ (elektronisk pasientjournal) og andre fagsystemer på sykehuset. Helse Vest og Helse Midt-Norge har implementert denne løsningen, Helse Sør-Øst ruller den ut til alle sykehus i løpet av 2019, mens Helse Nord ikke har tatt dette i bruk ennå.

Regulering av tilgang til løsningen gjøres lokalt i regionene med tilpasninger på bruker i lokalt brukerregister.

Fødselsmeldingsløsningen dekker kun jordmor eller leges meldeplikt til Folkeregisteret. Sykehusene melder i tillegg alle fødsler til Medisinsk fødselsregister. Disse to meldingstypene blir ivaretatt av ulike systemer som foreløpig ikke er integrert.

Gå til

Følgende lenke er kun tilgjengelig fra maskiner knyttet til Helsenettet:

Spørsmål og svar

Tilgang til web-versjonen av Fødselsmeldingssystemet administreres i regionen. Nødvendige egenskaper må være registrert på brukeren i lokal brukerkatalog. Personer som trenger tilgang må bestille dette hos regional brukerstøtte.

For å kunne registrere fødselsmeldinger i webløsningen må man ha en gyldig oppføring som jordmor eller lege i Helsepersonellregisteret (HPR). Oppføringer i Helsepersonellregisteret kan sjekkes av autorisert personell. HPR-nummeret må være oppført på brukeren i lokal brukerkatalog.

Når det mangler fødselsnummer på en enkeltmelding er det vanligvis fordi opplysningene i fødselsmeldingen ikke gir grunnlag for automatisk behandling hos Folkeregisteret. Manuell saksbehandling tar normalt inntil 3 dager.

Tar det lenger tid uten at fødselsnummer er returnert, kan jordmor ta direkte kontakt med Folkeregisteret hos Skatteetaten. Bruk Skatteetatens kontakttelefon 800 80000, eventuelt e-post til personregisteret@skatteetaten.no. Oppfølging skjer i arbeidstiden 08-15.

Norsk Helsenett kan ikke formidle denne saksbehandlingen.

I noen få tilfeller vil fødselsnummer aldri bli returnert i løsningen, verken i web-oversikt eller servicebus/topic. Dette kan for eksempel være tilfeller med mangelfulle opplysninger rundt flerfødsel. Slike saker blir manuelt behandlet hos Folkeregisteret, og fødselsnummer blir tildelt og formidlet utenom web-løsningen.

Ja, det går fint an å gjøre. Det kan også gjøres selv om barnet allerede har blitt tildelt fødselsnummer (feil sådan) fra Folkeregisteret.

Selv om mor (og/eller far) har sperret/hemmelig adresse kan fødselen registreres digitalt som vanlig. Adresseopplysningen kommer fra Personregisteret (kopi av Folkeregisteret), og i tilfeller med sperret adresse er det ikke lagret noen faktiske adresseopplysninger som Fødselsmeldingssystemet har tilgang til. Det betyr at ved et tilfelle med sperret adresse, så vil konfidensialiteten bli ivaretatt gjennom hele meldingskjeden. Ved mottak hos Folkeregisteret har de egne rutiner for håndtering av slike meldinger.

Folkeregisteret godtar kun registrerte personer med godkjent HPR-nummer (jordmor eller lege) som innsender av «melding om fødsel». Av den grunn kan ikke forløsende far eller ambulansepersonell stå ansvarlig for elektronisk innsending av meldingen.

I følgende tilfeller er det jordmor ved fødeavdelingen/fødestue som skal sende melding om fødsel fra sykehuset: (Jordmoren som dokumenterer fødselen i fødejournal, står også ansvarlig for å sende melding om fødsel.)

  • Pasient (mor) har vært ved sykehuset på ultralyd (registrert i fagsystemet)
  • Ambulansepersonell var tilstede ved fødsel
  • Pasienten og nyfødt kommer inn til fødeavdeling etter fødsel, til sutur, ammehjelp osv.

Hvis det er tvilstilfeller så sender foreldrene fødselsmelding selv på papir.

Fødselsmeldingsløsningen har ikke noe eksplisitt felt for å fylle inn Erkjennelse farskap. Løsningen har kun en maskinell behandling av dette på grunnlag av mors status i Personregisteret. Hvis mor er registrert gift, blir automatisk den mannen mor er gift med ved fødselen registrert som barnets far. I alle andre tilfeller må far erklære farskap. Jordmor/sykehus er pliktig til å ta imot farskapserklæring på papir. Les mer hos Folkeregisteret om Farskap og foreldreansvar.