Gå til hovedinnhold

Dødsfall og dødsårsak

Som ledd i moderniseringen av Folkeregisteret digitaliserer vi melding om dødsfall og dødsårsak. Begrenset utprøving ble gjennomført høsten 2018. Utvidet utprøving og innføring av ny, elektronisk løsning gjennomføres i 2019 og 2020. Her finner du informasjon om løsningen.

Om tjenesten

Det er etablert en ny, elektronisk løsning for "Melding om dødsfall". Denne skal på sikt alle autoriserte brukere (leger) benytte for å melde dødsfall og dødsårsak. Løsningen består av to integrerte tjenester som henholdsvis sikrer innmelding av dødsfall til Folkeregisteret og innmelding av dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Tjenestene er samordnet, slik at legen skal oppleve dem som en del av en helhetlig prosess.

I dag meldes dødsfall og dødsårsak gjennom utfylling av et papirskjema eller en pdf. Prosessen inkluderer mange manuelle steg. Registrering av samme informasjon gjentas i flere sektorer, og feil og avvik oppstår som følge av manuelle overleveringer. Det tar lang tid, i snitt 1-2 uker, før samfunnet har informasjonen tilgjengelig. En ny, elektronisk løsning forenkler prosessene på tvers av sektorer, sørger for betydelig kortere saksbehandlingstid og bedre personvern. Målet er at innen utgangen av 2020 meldes alle dødsfall og dødsårsak elektronisk.

Forutsetninger for bruk av løsningen

Det er kun leger med gyldig norsk autorisasjon/lisens og gyldig HPR-nummer som kan melde dødsfall og dødsårsak elektronisk.

VIKTIG! Før løsningen kan tas i bruk må din virksomhet ha signert en utprøvingsavtale med tilhørende databehandleravtale. Kontakt mfhelse@ehelse.no hvis dere ikke har en avtale og ønsker å benytte løsningen.

Innlogging krever sikkerhetsnivå 3 eller høyere, fordi melding om dødsfall og dødsårsak er offisielle dokumenter med medisinske opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Det vil være litt ulike rutiner for pålogging avhengig av virksomhet.

Man må benytte PC/utstyr tilknyttet Helsenettet.

Legens virksomhet må vurdere hvordan interne rutiner skal tilpasses at meldingene går elektronisk. Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning som kan benyttes i dette arbeidet. Du finner denne informasjonen sammen med annet informasjons- og opplæringsmateriell. I tillegg må enkle tekniske tilpasninger gjøres lokalt, informasjon om dette finnes her.

Ivaretakelse av meldeplikten

I henhold til Helsepersonellovens § 36 skal leger melde om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Opplysningene om dødsfall skal meldes til Folkeregisteret og opplysningene om dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Dette gjelder for avdøde med norsk fødselsnummer eller d-nummer som er registrert som bosatte i Norge. For personer som dør i Norge men ikke er bosatte i Norge, slik som turister, gjelder meldeplikten kun dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Den elektroniske meldeordningen vil ivareta at meldingene om henholdsvis bosatte og ikke-bosatte sendes på riktig måte.

Vi hjelper deg

Ved kritiske hendelser eller feil knyttet til melding om dødsfall, ønsker vi at du kontakter Norsk Helsenetts Kundesenter direkte på telefon 24 20 00 00. Vi er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ved andre henvendelser ønsker vi at du benytter din lokale IT-support. Se websidene om Hjelp og støtte for flere detaljer.

Bestilling

Dersom du og din virksomhet ønsker å delta i utvidet utprøving, ber vi deg ta kontakt med prosjektet bak løsningen på e-postadresse mfhelse@ehelse.no. Prosjektet ledes av Direktoratet for e-helse og er et samarbeid med Skatteetaten, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, NHN, Nasjonal IKT og KS.

Pris

Tjenesten tilbys vederlagsfritt til virksomheter som er medlemmer i Helsenettet.